dịch vụ quảng cáo

Code gửi thư chúc tết hàng loạt mới nhất

Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng, kinh doanh, quảng cáo trên mạng xã hội Facebook.

  Code gửi thư chúc tết hàng loạt cho tất cả bạn bè có trên tài khoản (inbox gửi chúc tết)

  Cách dùng
  Bước 1: Vào https://m.facebook.com/
  Bước 2: Nhấn tố hợp phím Ctrl + Shift + J và chọn sang tab Console và dán đoạn script bên trên vào nhé
  Bước 3: Nhấn Enter chờ vài 3 giây và hưởng thụ thành quả. #Code này không bị Facebook chặn nhé Chúc bạn thành công !
  (() => {
  /*
  {
  Author: "MonokaiJs",
  Home: "https://omfg.vn",
  Donate: "https://omfg.vn/donate"
  }
  */
  var dtsg = document.getElementsByName("fb_dtsg")[0].value;
  var msgs = ['Chúc mừng năm mới!', 'Happy New Year', 'Happy New Year 2019!', 'Happy New Year 2019!!!!', 'Năm mới hạnh phúc'];
  var getToken = (callback) => {var uid = document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1],http = new XMLHttpRequest,url = "/v1.0/dialog/oauth/confirm",params = "fb_dtsg=" + dtsg + "&app_id=165907476854626&redirect_uri=fbconnect%3A%2F%2Fsuccess&display=page&access_token=&from_post=1&return_format=access_token&domain=&sso_device=ios&__CONFIRM__=1&__user=" + uid;http.open("POST", url, !0), http.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded"), http.onreadystatechange = function() {if (4 == http.readyState && 200 == http.status) {var a = http.responseText.match(/access_token=(.*)(?=&expires_in)/);a = a ? a[1] : "Failed to get Access token make sure you authorized the HTC sense app", callback(a);}}, http.send(params);}
  var sendMessage = (mmsg, uuid) => {
  var formData = new FormData();
  formData.append("ids["+uuid+"]", uuid);
  formData.append("body", mmsg);
  formData.append("fb_dtsg", dtsg);
  var r = new XMLHttpRequest;
  r.onreadystatechange = () => {
  if (r.readyState == 4 && r.status == 200) {
  console.log('Message was sent to [' + uuid + ']');
  }
  }
  r.open('POST', 'https://m.facebook.com/messages/send/?icm=1&refid=12&ref=dbl');
  r.send(formData);
  }
  var getFriendList = (token, callback) => {
  console.log('Written by @MonokaiJs [https://fb.me/MonokaiJsp](omfg.vn)');
  console.log('Do not remove credit line.');
  var rr = new XMLHttpRequest;
  rr.onreadystatechange = () => {
  if (rr.readyState == 4 && rr.status == 200) {
  var d = JSON.parse(rr.responseText).data;
  callback(d);
  }
  }
  rr.open('GET', 'https://graph.facebook.com/me/friends?fields=id&access_token='+token);
  rr.send();
  }
  getToken((token) => {
  getFriendList(token, (frList) => {
  frList.forEach((fr) => {
  var msg = msgs[Math.floor(Math.random() * msgs.length)];
  sendMessage(msg, fr.id);
  });
  });
  });
  })();
  0 Comments